">

Klientu serviss

NOTEIKUMI

 

VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA “RicBerry”, reģistrācijas Nr. LV41203039718, adrese: “Zvejnieki”,Vārves pag, Ventspils nov., LV-3623, Latvija, turpmāk saukts RicBerry, nodrošina tīmekļa lapā www.RicBerry.eu, turpmāk saukta mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem), kuras apraksts ir atrodams Mājas lapā. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Iegādājoties pārdodamās preces, turpmāk tekstā „Preces”, no Mājas lapas, tiek pavadīta ar savstarpējo vienošanos, kas tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

PRIVĀTUMS

RicBerry aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

RicBerry iegūst Jūsu personīgo informāciju, lai nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tāpat mēs varam informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, īpašajiem piedāvājumiem, un pasākumiem, par kuriem jūs varētu būt ieinteresēts. Mājas lapā jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem u.c. Lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu, Jums ir jāsniedz tādu informāciju kā – vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. RicBerry nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

RicBerry nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. RicBerry nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Jūsu sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

RicBerry pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt Jūsu personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

RicBerry veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Mēs apzināti nevācam vai neizplatām personīgi identificējamu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja esat viens no vecākiem vai aizbildnis bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, un uzskatāt, ka mēs esam ieguvuši personīgi identificējamu informāciju pretēji šai politikai vai Latvijā pretēji Likumam par bērnu privātuma tiesību aizsardzību internetā (COPPA), lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai mēs varētu izdzēst šādu informāciju. Vairāk par Likumu par bērnu privātuma tiesību aizsardzību internetā jūs varat uzzināt Amerikas Savienoto Valstu Federālās tirdzniecības komisijas tīmekļa vietnē.

Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojusi un uztur RicBerry. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ar kuriem mēs varam jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. RicBerry patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas, sastāvs un tml.) ir notikušas izmaiņas, RicBerry nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

Visām publikācijām Mājas lapā ir informatīvs raksturs. RicBerry patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot Mājas lapā jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

Mājas lapā publicētās produktu un iepakojumu bildes var atšķirties no produkta reālā izskata. Visām bildēm ir informatīvs raksturs, jo RicBerry var atjaunot produkta dizainu vai noformējumu iepriekš par to nebrīdinot.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, grafiskajām zīmēm un ikonām, attēliem, tekstu, to apkopojumu un izkārtojumu, produktu veidiem, sastāvu un nosaukumiem, (viss kopā saukts par Saturu), ir RICBERRY īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

PRECES

RICBERRY pārdodamās Preces – produktus, kuru pamatā ir ogas. RicBerry ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdotie produktu būtu droši, un marķējumi un norādes atbilst EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (EK) Nr. Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) „Par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem”.

CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.RicBerry.eu visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Cenas ir norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas. Situācijā, kad saņemsim Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt RicBerry.

HIPERSAITES UN ATSAUCES

Kaut arī šajā tīmekļa vietnē var būt norādes uz trešo personu produktiem, pakalpojumiem, saite uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai informāciju, mēs par tām negalvojam. Visas saites uz citām tīmekļa vietnēm tiek norādītas tikai jūsu ērtībai. Mēs nekad, nepārbaudām trešo personu privātuma politiku vai lietošanas noteikumus, un mēs neatbildam par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu. Lēmumi attiecībā uz trešo personu produktiem, pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm jums ir jāpieņem pašiem.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem RicBerry nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.

RicBerry nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

RicBerry nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

SIA „RicBerry” 2012.-2014. Visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir RicBerry īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta.

Lai arī jūs personīgai lietošanai savā datorā varat kopēt jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu, jūs nevarat neko no tīmekļa vietnē pieejamā Satura kopēt vai ievietot nevienā citā darbā, tai skaitā jūsu pašu tīmekļa vietnē, vai izmantot Saturu citā publiskā vai komerciālā veidā. Tas nozīmē to, ka jūs nedrīkstat publicēt vai tālākizplatīt nevienu mūsu tīmekļa vietnes daļu, ja vien šādas darbības veikšanai neesat no mums saņēmis attiecīga veida atļauju. Saturu nedrīkst kopēt, pārveidot, reproducēt, augšupielādēt, pārraidīt, izplatīt, pārkonstruēt, disasemblēt vai kā citādi to pārvērst citā formātā.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai.

Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt RicBerry Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (www.RicBerry.eu). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda RicBerry Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (www.RicBerry.eu).

KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.

STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums.

Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai grasījušies pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.

PAZIŅOJUMUI PA E-PASTU

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, informatīvus materiālus, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu.

Visiem klientiem ir iespēja atteikties saņemt mārketinga informāciju sūtot e-pastu uz info@RicBerry.eu ar ”UNSUBSCRIBE” vēstules tematā.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un RicBerry noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

RicBerry ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. RicBerry patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

APMAKSA

Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu. Kad būsi apstiprinājis savu pasūtījumu, maksājuma rekvizītus saņemsi savā e-pastā. Veicot maksājumu, atceries norādīt pasūtījuma numuru.

PIEGĀDE

RicBerry veic pasūtījumu apstrādi vienu reizi dienā, pulkstens 11:00. Visi pasūtījumi, kuri saņemti līdz šim laikam tiek piegādāti laika termiņā no 1 – 6 darba dienām, atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Gadījumos, kad piegāde kavējas kādas nepārvaramas varas vai trešo pušu izraisītu apstākļu dēļ, klients par piegādes kavējumu iespēju robežās tiek informēts, saņemot informatīvu e-pastu. Jautājumus, kas saistīti ar pasūtījumu piegādi, lūdzam adresēt uz e-pastu: info@RicBerry.eu.

Piegādes tiek veiktas tikai darba dienās - no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot oficiālas Latvijas Republikas Valsts svētku dienas.

Par piegādēs cenām ārpus Latvijas teritorijas, mēs Jūs informēsim e-pastā.

Lai RicBerry varētu nodrošināt piegādi, pasūtītājam ir jāizpilda šādi nosacījumi:

* Veicot pasūtījuma uz norādīto Pasta Staciju.

Veicot pasūtījumu, atlasiet Pasta Staciju, kurā Jums ir visērtāk saņemt pasūtījumu.

Preces piegāde caur Pasta Staciju Latvijā ir bezmaksas pasūtījumiem virs 30,00 Eur. Pasūtījumiem zem 30,00 Eur piegādes maksa caur Pasta Staciju ir 2,50 Eur.

* Veicot pasūtījuma piegādi uz norādīto adresi.

Veicot pasūtījumu piegādes adrese ir jānorāda tā adrese, kurā pasūtījumu būs iespējams pieņemt.

Piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzi. Papildus informācija, piemēram, kāpņu telpas numurs un dzīvokļa numurs (ja piegāde jāveic uz daudzdzīvokļu māju), ir nepieciešama, lai nodrošinātu piegādi paredzētajā laikā. Ja piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma;

Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru pasūtītājs ir sazvanāms norādītajos piegādes laikos. Parasti pirms piegādes kurjers sazinās ar pasūtītāju telefoniski, pārliecinoties, ka pasūtītājs atrodas norādītajā adresē un varēs pieņemt sev adresēto sūtījumu. Ja norādītais telefona numurs ir neprecīzs vai uz šo numuru pasūtītājs nav sazvanāms, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības Jūs lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt šī dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

Ja pasūtījums pārsniedz 50,00 Eur, piegāde Latvijas teritorijā ir bez maksas.

Preces piegāde pasūtījumam līdz 50,00 Eur Rīgā maksā 5,00 Eur. Pārējā Latvijas teritorijā 10,00 Eur.

Ja rodas kādi jautājumi sakarā ar piegādes nosacījumiem Latvijā, raksti mums uz e-pastu info@RicBerry.eu

ATGRIEŠANA

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi. Ja kāda iemesla dēļ internetveikalā veikto pirkumu vēlies atgriezt mums, lūdzu, ievērot šo kārtību. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, produktu saraksts, sastāvs, izmērs un citi būtiski parametri.